گروه چاپ و تبلیغات هیلاج با هدف پاسخگویی به نیاز های تبلیغاتی کسب و کارهای کوچک سبـدی کامل از رسانـه ها و خدمات تبلیغاتـی و مشاوره ای را ارائـه میدهــد.ماموریت هیلاج ارائه خدمات به بهترین نحو با توجه به اهداف، نیاز و بودجه شماست.​​​​​​​

کاتالوگ هیلاج